Dzieci do eskorty dla piłkarzy na mecz Polska - Czarnogóra - regulamin

DM

REGULAMIN PLEBISCYTU
DZIECIĘCA ESKORTA NA MECZ POLSKA-CZARNOGÓRA

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, Oddział w Gdańsku.
2. Partnerem plebiscytu, zwanym dalej Partnerem, jest Grupa LOTOS, oficjalny sponsor reprezentacji polski w piłce nożnej.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Dziecięca eskorta na mecz Polska - Czarnogóra”.
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania spośród dzieci zgłoszonych do udziału w plebiscycie trzech dzieci, które wezmą udział w dziecięcej eskorcie, która wyprowadzi piłkarzy na mecz piłki nożnej Polska – Czarnogóra rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie w niedzielę, 8 października 2017 roku.
5. Plebiscyt będzie organizowany w terminie od dnia 21.09.2017 do dnia 4.10.2017 do godz. 19:59:59.
6. Plebiscyt zostanie przeprowadzony na stronach wydawanych przez Organizatora dzienników regionalnych zwanych dalej Dziennikami oraz na stronach ich serwisów internetowych zwanych dalej Serwisami:
a. woj. pomorskie – „Dziennik Bałtycki” – www.dziennikbaltycki.pl
b. woj. podlaskie – „Kurier Poranny” – www.poranny.pl
c. woj. wielkopolskie – „Głos Wielkopolski” – www.gloswielkopolski.pl
d. woj. łódzkie – „Dziennik Łódzki” – www.dzienniklodzki.pl
e. woj. dolnośląskie – „Gazeta Wrocławska” – www.gazetawroclawska.pl
f. woj. śląskie – „Dziennik Zachodni” – www.dziennikzachodni.pl
g. woj. podkarpackie „Nowiny Gazeta Codzienna” – www.nowiny24.pl
h. woj. małopolskie – „Gazeta Krakowska” – www.gazetakrakowska.pl
i. woj. kujawsko-pomorskie – „Gazeta Pomorska” - www.pomorska.pl
j. woj. lubuskie – „Gazeta Lubuska” – www.gazetalubuska.pl
k. woj. opolskie – „Nowa Trybuna Opolska” – www.nto.pl
l. woj. świętokrzyskie – „Echo Dnia” – www.echodnia.eu/swietokrzyskie
m. woj. zachodniopomorskie – „Głos Dziennik Pomorza” – www.gs24.pl i www.gk24.pl
n. woj. lubelskie – „Kurier Lubelski” – www.kurierlubelski.pl
o. www.sportowy24.pl.
7. Warunkiem przeprowadzenia plebiscytu jest zgłoszenie do udziału w plebiscycie co najmniej dziesięciu kandydatów.
8. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą Sławomir Nowak, Agnieszka Król Pogorzelska i Bogusław Kaczmarek.
9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
10. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.sportowy24.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Plebiscycie, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, mogą być dzieci mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wzroście mieszczącym się w przedziale od 124 do 130 cm.
3. W plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Organizatora oraz Partnera, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie może dokonać wyłącznie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka.
5. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.
6. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem dziecka lub dzieci bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Dzienników oraz Serwisów.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 21.09.2017 do 4.10.2017 do godz. 19:59:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. zgłaszane do plebiscytu zdjęcie dziecka prezentujące dziecko w roli kibica polskiej reprezentacji
b. imię i nazwisko dziecka
c. wiek dziecka
d. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
e. adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (do wiadomości redakcji)
f. numer telefonu komórkowego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (do wiadomości redakcji)
3. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisach. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 19:59:59 w dniu 29.09.2017.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią ust. I pkt. 2 lit. a) niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
6. W dniu 30.09.2017 na stronie internetowej w Serwisie www.sportowy24.pl zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur biorących udział w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 26.09.2017 do 4.10.2017 do godz. 19:59:59 na następujących warunkach.:
a. oddania głosu dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7355 w treści wpisując PPG. po kropce numer wybranego dziecka
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT);
c. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na dane dziecko;
d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 złotych brutto;
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku, gdy dwoje lub więcej będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie dziecko wskazane przez Komisję.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 5.10.2017 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Troje dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w Plebiscycie otrzyma ufundowane przez Partnera Plebiscytu, Grupę LOTOS zaproszenia do udziału w Dziecięcej Eskorcie na mecz Polska – Czarnogóra, który zostanie rozegrany w niedzielę, 8.10.2017 o godz. 18 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziecięca Eskorta wyprowadzi na murawę piłkarzy obu drużyn i będzie im towarzyszyć przed rozpoczęciem meczu. Dzieci otrzymają także dwa bilety (dla dziecka i dla rodzica) na mecz Polska – Czarnogóra.
3. Dzieci, które pod względem liczby zdobytych głosów, zajmą w rankingu Plebiscytu miejsca od 4 do 10 otrzymają ufundowane przez Partnera Plebiscytu, Grupę LOTOS, upominki kibica.
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody, o których mowa w pkt. 2 niniejszego artykułu zostaną wydane w dniu meczu Polska –Czarnogóra.
6. Nagrody, o których mowa w pkt. 3 zostaną dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez rodzica dziecka adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
7. Organizator może przyznać wymienionym wyżej zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Biuro Konkursów Polska Press, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Dziecięca Eskorta”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na sportowy24.pl Sportowy 24